මුල් පිටුව

Slider

දැක්ම

“ දිවයිනේ විශිෂ්ඨතම පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වීම“

 මෙහෙවර

“දකුණු පළාතේ මගි ආරක්ෂාව  හා පරිසර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීමට අදාළව සියළුම මෝටර් රථ ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ව සුරක්ෂිත වන බවට වගබලා ගැනීම හා මෝටර් රථ හිමියන්ට කාර්යක්ෂම ව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම හා අධීක්ෂණය“