තොරතුරු නිලධාරිනී

ආර්.යූ.අයි.දිසානායක මිය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, අංක 15 ඒ, පහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල. දුරකථන අංක : 091-4944225 විද්‍යුත් ලිපිනය :dmtspc@gmail.com   නම් කළ නිලධාරියා...