තොරතුරු නිලධාරිනී

ආර්.යූ.අයි.දිසානායක මිය,
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 15 ඒ, පහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.

දුරකථන අංක : 091-4944225
විද්‍යුත් ලිපිනය :dmtspc@gmail.com

 

නම් කළ නිලධාරියා

දිලේඛා කුඩාච්චි මිය,
ඡ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්,
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත.

දුරකථන අංක : 091-4946603
විද්‍යුත් ලිපිනය :info@cm.spgov.lk