කාර්යභාරය

දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය

දෙපාර්තමේන්තුවෙන්  පොදුවේ පහත කාර්යය භාරයන් සිදු කෙරේ.

 1. දකුණු පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලය හා දකුණු පළාතේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හතලිස් හයක් (46) මඟින්  ආදායම්  බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 • මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කරනු ලබන පාරිභෝගිකයන් සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 1. දකුණු පළාත තුළ ගරාජ ලියාපදිංචිය තුළින් යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීම හා පසු විපරම් කටයුතු
 • දකුණු පළාතේ ලියාපදිංචි බර වාහන සඳහා යෝග්‍යතා සහතික නිවැරදි ව නිකුත් කිරීම සඳහා ගරාජ ලියාපදිංචිය සිදු  කිරීම.
 • ගරාජ ලියාපදිංචියෙන් පසු අනුමත ගරාජයන් හි අධීක්ෂණ සහ පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.
 1. තාවකාලිකව භාවිතා නොකරන වාහන සඳහා අභාවිත සහතික නිකුත් කිරීම.
 2. වෙළෙඳ වාහන සඳහා වෙළෙඳ ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 3. දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හතළිස්හයක් (46) සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර, ලිපි ද්‍රව්‍ය,පරිගණක පද්ධති අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාම, නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය පුහුණු ලබා දීම හා අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම.
 4. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් දෛනික ව එක් රැස් කරනු ලබන ආදායම කාර්යක්ෂම ව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත ප්‍රේෂණය කිරීම, ඊට අදාළ කටයුතු විමර්ශනය හා ආදායම් රැස් කිරීමට ආදළ ව වාර්තා පවත්වාගෙන යාම.
 5. සමස්ථයක් ලෙස පාරිභෝගික ජනතාව වෙත ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ව විශ්වසනීය සේවයක් ලබා දීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රමුඛ කාර්යය වේ.