වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

මෝටර් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම  සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන

වාහන වර්ගයඅවශ්‍ය ලේඛන
 • යතුරු පැදි
 • ත්‍රී රෝද රථ
 • ත්‍රී රෝද වෑන්
 • ද්විත්ව කාර්ය වාහන
 • කෘෂිකාර්මික නොවන ඉඩම් වාහන
 • ලියාපදිංචි සහතිකය
 • වලංගු රක්ෂණ සහතිකය
 • අවසන් වරට ලබා ගත් ආදායම් බලපත්‍රය
 • වායු විමෝචන සහතිකය (දුම් සහතිකය)
 • කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වාහන
 • ලියාපදිංචි සහතිකය
 • වලංගු රක්ෂණ සහතිකය
 • අවසන් වරට ලබා ගත් ආදායම් බලපත්‍රය
 • මෝටර් ලොරි
 • මෝටර් කෝච්
 • අවමංගල්‍ය රථ/ ගිලන් රථ
 • ලියාපදිංචි සහතිකය
 • වලංගු රක්ෂණ සහතිකය
 • අවසන් වරට ලබා ගත් ආදායම් බලපත්‍රය
 • වායු විමෝචන සහතිකය (දුම් සහතිකය)
 • මාස 02 ක කාලයක් තුල ලබාගත් යෝග්‍යතා සහතිකය

(අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ ඕනෑම ශ්‍රීලංගම ඩිපෝවකින් ලබා ගත්)

 • ඔමිනි බස්
 • ලියාපදිංචි සහතිකය
 • වලංගු රක්ෂණ සහතිකය
 • අවසන් වරට ලබා ගත් ආදායම් බලපත්‍රය
 • වායු විමෝචන සහතිකය (දුම් සහතිකය)
 • ඉදිරියට වලංගු වන මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍රය
 • මාස 02 ක කාලයක් තුළ ලබාගත් යෝග්‍යතා සහතිකය

(අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ ඕනෑම ශ්‍රී ලංගම ඩිපෝවකින් ලබාගත්)

 

ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන ලියවිලි.

ආදායමින් ආපසු ගෙවීම

අයිතිකරුගෙන් ලබා ගත යුතු ලේඛන

 

 • වාහන හිමිකරුගේ ඉල්ලීම් ලිපිය
 • බස් රථයක් නම් මාර්ග අවසර පත්‍රයේ ජායා පිටපතක්
 • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ ජායා පිටපතක්
 • අදාළ බලපත්‍රයේ ජායා පිටපතක්

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ඉහත ලේඛන සමඟ සම්පූර්ණ කර  මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවට එවිය යුතු ලේඛන

 

 • සම්පූර්ණ කරන ලද පොදු 29 ආකෘති පත්‍ර 02ක්
 • බලපත්‍රය ලබාගත් දිනට අදාළ දෛනික ලැබීම් වාර්තාව
 • එදින ආදායම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්ගේ ගිණුමට  තැන්පත් කිරීමට අදාළ තැන්පතු පත්‍රිකාව
 • එම ආදායම් මුදල ද ඇතුළු ව මාසයේ මුළු ආදායම මෝටර් රථ කොමසාරිස්ගේ ගිණුමට මාරුකළ බවට අදාළ බැංකු වාර්තාව
 • අදාළ බලපත්‍රයේ ජායා පිටපතක්
 • ඡායා පිටපතක් නොමැති නම් ඊට අදාළ නොබැඳිපත

(සියළුම ලිපි ලේඛන සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ)