අභාවිත සහතික නිකුත් කිරීම

අභාවිත වාහන සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන.

වාහන අභාවිත දැන්වීම් භාර ගැනීම (C.M.T.107)

අයිතිකරුගෙන් ලබා ගත යුතු ලේඛන

  • අභාවිත දැන්වීම සඳහා ඉල්ලීම් ලිපිය.
  • අභාවිත දැන්වීම සඳහා සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය.
  • වලංගු ආදායම් බලපත්‍රයේ ජායා පිටපතක් (ආදායම් බලපත්‍රය අවලංගු වීමට ප්‍රථම ඉල්ලුම් කළ යුතුය).
    • වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැති නම් අදාළ වර්ෂය දක්වා හිඟ හා දඩ අයකර ඉන් ඉදිරි වර්ෂයේ සිට අභාවිත දැන්වීම් භාර ගත හැකිය.
  • ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපත.
  • වාහනය තබා ඇති ස්ථානයේ ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ විස්තරය.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ඉහත ලේඛන සමඟ සම්පූර්ණ කර මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවට එවිය යුතු ලේඛන

  • ඉහත ලේඛන සමඟ ගාස්තු අය කරන ලද රිසිට් පත.
  • එම වාහනය සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීගෙන් ලබා ගත් සහතිකය.