ඓතිහාසික පසුබිම

1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 වගන්තියට අනුව සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාව පළාත් නවයකට වෙන් කරමින් 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා (සංශෝධන) පනත මඟින් පවරනු ලබන බලතල ප්‍රකාර ව පළාත් සභාව පිහිටුවා ඇති අතර, එම විධිවිධානවලට යටත් ව පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක වීම සිදු වේ. ඒ අනුව, 1987 වර්ෂයේ දී අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනත යටතේ 1988 ජුනි 02 දින පැවැත් වූ ජුනි 13 නව දින පැවැත් වූ පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව 1988 ජුනි 13 වන දින දකුණු පළාත් සභාව පිහිටුවා ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ XVII(අ) වැනි පරිච්ඡේදයට අනුව 154 (ආ) වගන්තිය යටතේ දකුණු පළාත් සභාව සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය අත්සන යටතේ වූ අධිකාරී පත්‍රයක් මඟින් ආණ්ඩුකාරවරයා පත් කරන ලදී. පළාත් සභාව සඳහා පස් දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කරනු ලබන අතර, ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඇමති මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වය දරයි.
තව ද, 1948 වසරේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයෙන් නිදහස් වීමෙන් පසු, 1951 අංක 14 දරණ වර්තමානයේ දී ද බලපැවැත්වෙන මෝටර් රථ වාහන පනත සම්මත කර ඇති අතර, 1963 වර්ෂයේ දී මෝටර් රථ රෙජිස්ට්‍රාර් ධූරය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ලෙස වෙනස් කිරීමත් සමඟම මෝටර් රථ රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස වෙනස් කර ඇත. මුල් කාලයේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, මාර්ග බලපත් නිකුත් කිරීම, කොන්දොස්තර බලපත් නිකුත් කිරීම ආදී මෝටර් වාහන සම්බන්ධ සියළු කර්තව්‍යයන් මධ්‍යම රජයේ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා තිබුන ද විවිධ පනත් සංශෝධන හා ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මඟින් එම කාර්යයන් අද වන විට බලාධිකාර වෙත විමධ්‍යගත කර තිබේ. ඒ අනුව, 1991. 01. 01 දින සිට මෝටර් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම පළාත් සභාවලට පැවරීමෙන් අනතුරු ව, එක් එක් කාලවකවානුවලදී මෝටර් රථ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා යටතේ දකුණු පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ.
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හා මධ්‍යම රජයේ යටතේ දිසාපතිවරයා සතු ව පැවති ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අධිකාරී බලය 1991. 01. 01 දින සිට පළාත් සභාවලට පැවරීමෙන් අනතුරු ව වර්තමානය දක්වා එක් එක් පළාත් සභා වාරයන් හි දී මෝටර් රථ විෂය ප්‍රධාන කර ගෙන, පැවති අමාත්‍යාංශයයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වී ඇති අතර, 6 වන පළාත් සභා වාරයත් සමඟම මෙම දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇ.බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු සියළුම කාර්යයන් අතින් (Manual) සිදු කිරීම දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලාරම්භය වේ. එළෙස  කටයුතු කිරීමේ දී  සිදු විය හැකි වැරදීම්, අත්වැරදි හා වංචා සිදු වීම්  ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතිය හැකි වීම නිසා, මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම සඳහා  Oracle මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් රාජකාරී කටයුතු සිදු කර ඇත. එළෙස කටයුතු කිරීම  පෙර පැවති ක්‍රමවේදය අනතුරු ව, ERL මෘදුකාංගය  හඳුන්වා දීමත් සමඟම 2014 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා බලපත්‍ර ලබා දීම E-Revenue license  මඟින් සිදු කෙර්. ERL මෘදුකාංගය තවදුරටත් නව්‍යකරණය කරමින් ඉදිරියේ දී පාරිභෝගිකයන්ට නවක දේවල් අත් කරදීමට ද බලාපොරොත්තු වේ. දකුණු පළාතේ මහජනතාවගේ පහසුව සඳහා අන්තර් ජාලය මඟින් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ද සිදු කෙරේ. කාර්යාලයට පැමිණිමෙන් තොර ව තමා සිටින ස්ථානයකින්  බලපත්‍රය ලබා ගත හැකි වීමෙන්  මහජනතාවට වඩාත් පහසු වී ඇත.

තව ද, ආදායම රැස් කිරීමේ  කටයුතු කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලික කාර්යය වන බැවින්, විකාශය පිළිබඳ සඳහන් කිරීමේ දී, අනෙකුත් පළාත් අභිබවා යමින්, දකුණු පළාතේ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ දෛනික ආදායම් රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්  ක්‍රියාත්මක වන අතර,  ඒ සඳහා මහජන බැංකුව හා ලංකා බැංකුව සමඟ එකට එක් වී දෙපාර්තමේන්තුවට ආවේනික වූ තැන්පතු පත්‍රයක් හඳුන්වා දීම, එක් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා  දෛනික මුදල් බැංකුගත කිරීමට  වෙන වෙනම කේත (Code) ක්‍රමයක් හඳුන්වා  දී ඇත. එය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම ගණනය කිරීමේ දී  ගෙන ඇති විශිෂ්ඨතම තීරණයක් ලෙස දැක්විය හැක.

එමඟින් නොනැවතී ඉදිරියට යන ගමනේ දී දෛනික ආදායම ඇතුළත් කිරීම සඳහා සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා Google Form එකක් සකස් කර එමඟින් දෛනික ආදායම ඇතුළත් කිරීම  සිදු කෙරේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් දෛනික බැංකුගත කිරීමේ විස්තර, අවලංගු බලපත්‍ර විස්තර ගෙන්වා ගෙන මාසික වාර්තා සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හා Zero Account System  ක්‍රියාත්මක  වේ.

ඉදිරියේ දී  ERL  II වන අදියර යටතේ නවමු මුහුණුවරකින් තව දුරටත් නව්‍යකරණ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ විකාශය සම්බන්ධයෙන් පහත පරිදි සාරාංශයක් ඉදිරිපත් කළ හැක.

කාල වකවානුව දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටි ස්ථානය සිදු වූ විශේෂ සිදුවීම්
1999 – 2002 කාලවකවානුව තුළ ගාල්ල කොටුව YMBA ගොඩනැඟිල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැවරී ඇති ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ රාජකාරී 2000.02.15 දින සිට මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරීමෙන් අනතුරු ව ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ආරම්භ කිරීම
2002 – 2009 කාලවකවානුව තුළ ගාල්ල පොලීසිය අසළ අබේසේකර ගොඩනැඟිල්ලේ ඉහළ මහල 2007   වර්ෂයේ දී, Oracal භාවිතයෙන් බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම
2009 මැද භාගයේ  සිට  2010 වර්ෂය දක්වා Hill Top ගොඩනැඟිල්ල අසළ
2010 වර්ෂය මැද භාගය දක්වා ගාල්ල කොටුව ලේන්බාන් වීදියේ සමූපකාර ගොඩනැඟිල්ල අසළ
2010 මැද භාගයේ සිට  2014  අප්‍රේල් මාසය දක්වා ගාල්ල චීන කොරටුව දේවමිත්‍ර මාවත අසළ 2014         වර්ෂයේ දී, ERL  හා Web Licence පද්ධතිය මඟින් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 

2014  අප්‍රේල් මස සිට මේ දක්වා අංක 15 ඒ , පහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල 2018 වර්ෂයේ දී,

·           එක් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා වෙන් වූ කේතාංක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම තුළින් දෙපාර්තමේන්තුවට ආවේනික වූ තැන්පතු පත්‍රයක් හඳුන්වා දීම

 

·  බලපත්‍ර ආදායම, පනත යටතේ ආදායම හා තැන්පත් කිරීමේ විස්තර දෛනික ව  ඇතුළත් කිරීමට Google Form එකක් නිර්මාණය කිරීම හා ඒ හරහා දත්ත එක්රැස් කිරීම

 

·  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් මාසික තොරතුරු ගෙන්වා ගෙන මාසික ආදායම, බැංකුගත කිරීමේ තොරතුරු නිවැරදි ද යන්න සංසන්දනය කර ගැනීම සඳහා Zero Accounts System එකක් සකස් කිරීම

 

2020 වර්ෂයේ  ජනවාරි මස සිට,

·  මාසික ආදායම ඇතුළත් කිරීමට සිගාස් ආදායම්  පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම හා බැංකු සැසඳුම ද එමඟින් සකස් කිරීම