සංඛ්‍යා ලේඛන

2017 වර්ෂයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම් වාහන වර්ගය අනුව

 

 

 

 

 

2018 වර්ෂයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම් වාහන වර්ගය අනුව

 

 

 

 

 

2019 වර්ෂයේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම් වාහන වර්ගය අනුව