තොරතුරු පනත

නිවේදනයයි

2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත.

ඉහත පනත යටතේ මෙම ආයතනයට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් තොරතුරු නිලධාරීන් වෙත RTI 01 දරණ අයදුම්පත්‍රය මඟින් අයදුම්කළ හැකිය. මෙම අයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවර්යය නොවේ.

තොරතුරු නිලධාරී, 

ආර්.යූ.අයි.දිසානායක මිය, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව,

අංක 15ඒ, පහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල.

දුරකථන අංක :  091-4944224

විද්‍යුත් ලිපිනය :dmtspc@gmail.com

 1. තොරතුරු ලබා ගැනීමට ලිඛිත RTI 01අයදුම්පත්‍රය හෝ ලිපිනයක් හෝ වාචික ඉල්ලීමක් තොරතුරු නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කර එය ලැබුණු බවට ලිපියක් ලබා ගන්න.
 2. ඔබේ ඉල්ලීමට අදාළ තොරතුරු සැපයිය හැකි ද යන්න පිළිබඳ ව හැකි ඉක්මනින්, දින 14 ක් තුළ දන්වනු ලැබේ.
 3. ඉල්ලා සිටින ලද තොරතුරු ඔබට දීමට තීරණය කළ හොත් කොමිෂන් සභාව නියම කළ ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු නම් එය ඔබට දන්වා එවනු ඇත. තොරතුරු ලබා ගැනීමට ගෙවීමක් කළ යුතු නම් ඒ අනුව ගාස්තු ගෙවීම මත හෝ ගාස්තු ගෙවිය යුතු නොවේ නම් ගාස්තු රහිත ව ඔබට දින 14ක් තුළ තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.
 4. ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු දින 14ක් තුළ තොරතුරු ලබා දීමට අපහසු වේ නම් තොරතුරු නිලධාරී විසින් එකී කාලය දීර්ඝ කිරීමට අවශ්‍ය හේතු සඳහන් කරමින් දින 21 කට නොවැඩි අතිරේක කාලයක් තුළ ඔබ ඉල්ලා සිටි තොරතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත.
 5. තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම යම් පුරවැසියෙකුගේ ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස සම්බන්ධයෙන් වන අවස්ථාවක ඉල්ලීම සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඉල්ලීම ලැබී පැය 48ක් තුළ සිදු කරනු ඇත.
 6. තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමකට අදාළ ව ,
 7. තොරතුරු ඉල්ලීම සඳහා කරන ලද යම් ඉල්ලීමක් භාර ගැනීම, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම
 8. පනතේ 5 වැනි වගන්තිය යටතේ ප්‍රදානය කිරීමෙන් මුක්ත කර ඇති තොරතුරු හේතුවෙන් යම් තොරතුරක් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම
 • පනත මඟින් නිශ්චිතවම දක්වා ඇති කාල සීමාවන්ට අනුකූල නොවීම
 1. සම්පූර්ණ නොවූ, නොමග යවන හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු ප්‍රදානය කිරීම
 2. වැඩිපුර ගාස්තු අය කිරීම
 3. ඉල්ලා සිටිනු ලබන ආකෘතියෙන් තොරතුරු සැපයීමට තොරතුරු නිලධාරියා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම
 • එම තොරතුරු වෙත එම පුරවැසියා ප්‍රවේශ වීම වැලැක්වීම සඳහා එම තොරතුරු විකෘති කර විනාශ කර හෝ අස්ථානගත කර ඇති බවට තොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබන පුරවරසියා හට සාධාරණ හේතු පැවතීම මත අතෘප්තියට පත් වන්නේ නම් පහත සඳහන් නම් කළ නිලධාරියා වෙත දින 14ක් තුළ අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න.

 

නම් කළ නිලධාරියා,

දිලේඛා කුඩාච්චි මිය.

 ඡ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්,

ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, දකුණු පළාත.

දුරකථන අංක : 091-4946603

විද්‍යුත් ලිපිනය : info@cm.spgov.lk

 1. මෙම නිවේදනයේ 6 වන වගන්තිය පරිදි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී පහත දැක්වෙන RTI 10 දරන අයදුම්පත පුරවා ඉදිරිපත් කරන්න. RTI 10 දරන අයදුම්පත පිරවීම අනිවාර්යය නොවේ. තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නාට RTI  10 අයදුම්පත්‍රයේ අභියාචනය විභාග කිරීමට අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු සඳහන් කරමින් ලිපියක් මඟින් අභියාචනය ඉදිරිපත් කළ හැකිය.