නිතර අසන පැන

 1. අළුතින්ම ලියාපදිංචි කළ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍රය මුල් වරට ගැනීමේ දී දුම් වාර්තා අවශ්‍යවේද?
  • වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ අංක 10 හි තත්ත්වය “Recondition” යනුවෙන් සඳහන් වී ඇත්නම් මුල් වරට හා ඉන් අනතුරුව ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට දුම්  පරීක්ෂණ වාර්තාව  අවශ්‍ය වේ.
  • වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ අංක 10 යටතේ තත්ත්වය “Brand New” නම්, මුල් වරට ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට පමණක් දුම් වාර්තාව අවශ්‍ය නොවේ.
  • නමුත්, ඉන්ධන වර්ගය “Electric” නම් හෝ “Petrol/Ele” නම් ඉහත අවස්ථා දෙකෙහිදීම දුම් වාර්තාව අවශ්‍ය නොවේ.
 2. වාහනයේ අයිතිය පැවරීම සඳහා ලියවිලි භාර දී ඇති අවස්ථාවක ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට පැමිණීමේ දී වාහන ලියාපදිංචි සහතිකය වෙනුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමක්ද?
  • අයිතිය පැවරීමට ලියවිලි භාර දී ඇති ආයතනයෙන් (අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හෝ නාරාහේන්පිට මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්) වාහන හිමියා වෙත  ලබා දෙන ලද,

   • CMT 52 රිසිට්පතේ මුල් පිටපත හා
   • සහතික කරන ලද මෝ.වා.ප්‍ර. 11 පෝරමය ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
 3. ආදායම් බලපත්‍රය වලංගු කාලය ඉක්මවීමට පෙර අස්ථානගත වූ අවස්ථාවක කළ යුත්තේ කුමක්ද?
  • ආදායම් බලපත්‍රය අස්ථාන ගත වූ බවට සිදුකරන ලද පොලිස් පැමිණිල්ලෙහි සහතික කරන ලද පිටපතක් රැගෙන ආ යුතු වේ. (අදාළ වාහනයේ අංකය පොලිස් පැමිණිල්ලේ අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් විය යුතු වේ.)
  • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකය, පොලිස් පැමිණිල්ල, රක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඉදිරි වලංගු කාලය සඳහා මුදල් අයකිරීම සිදු කරනු ලැබේ.
 4. දකුණු පළාතේ ලියාපදිංචි කළ වාහනයක් සඳහා වෙනත් පළාතක ඕනෑම ස්ථානයකින් ලබා ගත් යෝග්‍යතා සහතික වලංගුවේද?
  • ඕනෑම පළාතක ශ්‍රී.ලංගම ඩිපෝවකින් ලබා ගත් යෝග්‍යතා සහතික පමණක් ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට වලංගු වේ.
  • වෙනත් පළාතක පෞද්ගලික ගරාජයන්ගෙන් නිකුත් කරන යෝග්‍යතා සහතික ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට වලංගු නොවේ.
 5. යම් වාහනයක් සඳහා යෝග්‍යතා සහතිකයක් ගරාජයකින් නිකුත් කළ පසු, ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට කොපමණ කාලයක් වලංගුවේද?
  • යෝග්‍යතා සහතිකය නිකුත් කළ දින සිට මාස දෙකක් ඇතුළත ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගත යුතු වේ. ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට යෝග්‍යතා සහතිකය නිකුත් කළ දින සිට මාස දෙකක් දක්වා පමණක් වලංගු වේ.

 6. අන්තර්ජාලයෙන් ඉල්ලුම් කරන ආදායම් බලපත්‍ර තැපැල් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ කෙසේද?
  • අන්තර්ජාලයෙන් බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කළ දින සිට දින 14 ක් තුළ වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ ඇති ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කෙරේ.
  • ලියාපදිංචි සහතිකයේ ලිපිනය නිවැරදි නොවේ නම් අන්තර්ජාලය මඟින් වාහන ආදායම් අයදුම්පත අයදුම් කිරීම සුදුසු නොවේ.
 7. වාහනයක දුම් පරික්ෂාවට අදාළ ව  ආදායම් බලපත්‍රයක් නිකුත් කර තිබිය දී එම දුම් පරික්ෂා වාර්තාව තවදුරටත් වලංගු නම්, එම දුම් සහතිකයටම තවත් ආදායම් බලපත්‍රයක් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කවුළුවෙන් ලබා ගත හැකි ද?
   • නොහැක.
 8. රජයේ ආයතනයක් නමින් ලියාපදිංචි කරන ලද වාහනයක් සඳහා නිදහස් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ දී නිදහස් සහතිකය අත්සන් කළ යුත්තේ කවුද?
  1. ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට නියමිත  වාහනයේ, ලියාපදිංචි සහතිකයේ අංක 03 යටතේ අයිතිය සඳහන් කර ඇති  ආයතනයේ බලය ලත් නිලධාරියෙකු නිල මුද්‍රාව තබා අත්සන් කරන ලද  නිදහස් සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 9. වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුල් පිටපත තමා සතු ව නොමැති ව එහි පරම අයිතිය Leasing ආයතනයක් ( වාහන ලියාපදිංචි සහතිකයේ අංක 05 යටතේ සදහන් ආකාරය අනුව) සතු නම් ආදායම් බලපත්‍රය ගැනීමේ දී ලියාපදිංචි සහතිකය වෙනුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමක් ද?
  • වාහන ලියාපදිංචි සහතිකයේ අංක 05 යටතේ සඳහන්ව ඇති Leasing ආයතනයේ බලයලත් නිලධාරියෙකුගේ අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව සහිත ව වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරන ලද පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • එසේ ලබා ගන්නා පිටපත ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට වලංගු වනුයේ අත්සන් කර නිල මුද්‍රාව යෙදූ දින සිට මාස 03ක් දක්වා පමණි.
 10. පැරණි වාහනවලට ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ දී දුම් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුද?
  • වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ අංක 19 යටතේ සඳහන් නිෂ්පාදිත වර්ෂය 1975 හෝ ඊට පෙර වර්ෂයක් නම් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට දුම් පරීක්ෂාවක් සිදු කළ යුතු නැත.

 11. වාහන ලියාපදිංචි සහතිකයේ නම, ලිපිනය නිවැරදි නොවන්නේ නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද?
  • වලංගු අධිකාරිය වෙනස් කිරීම සඳහා පදිංචිය සනාථ කිරීමට අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය ද ඇතුළුව අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන කොළඹ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දීම.